Autism

Vad är autism?Autism, medräknat Aspereger syndrom och andra autismliknande tillstånd, innebär delvis ett annat sätt att uppleva, tolka och tänka än vad de flesta andra har. Det handlar bland annat om hur man uppfattar socialt samspel, generaliserar kunskap, sammanfogar detaljer och bearbetar sinnesintryck. Autism kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på ndividens erfarenheter, personlighet och det sammanhang den befinner sig i. Autsim är ett spektrum och de individuella skillnaderna är stora. Ofta behöver man ta hansyn till att individen också kan ha intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, epilepsi eller något annat.

Det som är gemensamt för all former av autism finns inom områdena:

- begränsningar i ömsesidigt socialt samspel och

   kommunikation

- begränsade, repetiittiva och stereotypa beteenden, intressen

   och aktiviteter.


Varför autismspecifik kompetens?


Personer med autism blir ofta missfärstådda och feltolkade. De beskrivs ibland som svåra att förstå sig på och svåra att ha med att göra. Det kan vid förändringar eller kravsituationer uppstå problematiska situationer i samspel med omgivningen. Utan rätt förståelse, kunskap och bemötande från omgivningen kan det uppstå följdsymptom som depression, självskadande beteenden eller annat.

Att ge stöd och instaser som endast bygger på kunskap om typisk utveckling och typiska beteenden är inte tillräckligt. Att ge stöd och insatser som bygger på en specifik metod eller modell utan grundläggande kunskap om autism är inte heller tillräckligt. För att förebygga psykisk ohälsa och ge rätt förutsättningar för utveckling och goda  levnadsvillkor behövs autismspecifik kompetens i alla verksamheter som möter personer med någon form av autism.


Teori och praktik


Trots att det idag finns mycket tillgänglig kunskap på området ser vi i Autsim- och Asperegrförbundet att den ofta saknas eller är för ytlig där den borde vara självklar. Även när teoretisk kunskap finns, räcker den inte i sig för att ge stöd till personer med autism. Kunskapen måste också kunna användas praktiskt.


Autismspecifik kompetens är att ha en teoretisk kunskap som kan användas i praktiskt bemötande och i utformande av strategier och hjälpmedel. Det är att förstå varför strategier och hjälpmedel används och hur de kan anpassas för individen. Med autismspecifik kompetens hos berörda yrkesgrupper och med god samverkan mellan dessa kan en autismvänlig miljö skapas med tillgång till kompenserande strategier, hjälpmedel och rätt stöd.


Autsimspecifik kompetens i en verksamhet innebär att ledning och personal har kunskap och erferenhet av:


- autism, kognitiva funktioner och olika sätt att hantera

   sinnesintryck

- praktiska tydliggörande arbetssätt anpassade efter personer

   med autism

- hjälpmedel och kommunikationsstrategier anpassade för

              personer med autism

- hur man kan kartlägga och utforma individuella stöd- och

   funktionsprofiler och utifrån det skapa och följa

   genomförande planer asom är anpassade för den enskilde

   individen.


I en verksamhet med autismspecifik kompetens finns också:

- tillgång till vidareutbildning, handledning och tid för

              planering, utvärdering och reflektion

- kunskap om och respekt för intentionerna i LSS, lag om stöd

   och service till vissa funktionshindrade. 

                                   

                     Autsim- och Aspergerförbundet 2018.
Jag har autismspecifik kunskap och har som mål i mitt arbete att sprida denna kunskap till så många som möjligt. Därför arbetar jag med utbildning, handledning och föreläsning till olika personer och grupper som kan vara hjälpta av att utveckla sin kunskap / kompetens inom området.

TIPS PÅ LITTERATUR:Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism.

Aspeflo o Dahlgren.  Utbildningscenter Autism 1018

Ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens. Ett mycket pedagogiskt upplägg som hjälper dig som personal/anhörig att bemöta/arbeta på ett pedagogiskt sätt.

Boken är en sammafattning av de veckokurser som utbildningscenter anordnar och där jag är en av lärarna.Aspeflo om autism : Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet

Ulrika Aspeflo.         Pavus 2012

En bok som ger både teoretisk och praktisk förståelse kring hur man kan möta och arbeta med att skapa en meningsfull och begriplig tillvaro för barn, ungdomar och vuxna med Autism


Att bemöta explosiva barn,

R Greene, S Ablon.          Studentlitteratur 2012.

Nu finns det äntligen ett sätt som fungerar för familjer som behöver hjälp med att hantera explosiva utbrott hos barn och skapa varaktiga lösningar. Metoden handlar om samarbete mellan barnen som har problem och de vuxna omkring demKonsten att fejka arabiska.

Lina Liman.               Bonniers förlag 2017

"En del av mig dog. En annan del började äntligen, äntligen leva." I 32 år lever Lina Liman med autism utan att veta om det. Men att något är fel vet hon. Hon lär sig att fejka för att passa in, spela vanlig, ända tills det inte går längre."Autism från insidan- en handbok

Hilde de Clercq.            Intermedia books 2007.

 

Boken ger en inblick i hur det är att ha autism och ger också bra tips på hur man kan förhålla sig till personer

med svårigheter inom detta område.Varför stannar bussen när jag inte skall gå av?

S-O Dahlgren.            Liber 2007

 

Hur ska man förstå och hantera situationer kring barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och DAMP? I denna bok diskuteras olika förklaringsmodeller utifrån aktuell forskning och med hjälp av en mängd illustrativa exempel.Boendestödsboken

Sjölund och Beijerot..       RFA 2008.

 

Boken är ett praktiskt verktyg för personal som arbetar med vuxna personer med autismspektrumtillstånd. Den kopplar de teoretiska kunskaperna till praktiska strategier. Boken ska ses som en vägledning. Man måste hela tiden hålla i minnet att personer med autismspektrumtillstånd är olika och exemplen i boken kan inte kopieras rakt av utan måste alltid anpassas individuellt.Hjälpmedelsboken : psykiska funktionsnedsättningar: För människor med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal.

Gunilla Gerland.                  Pavus 2011.

 

Gunilla Gerland är en välkänd handledare och författare med lång erfarenhet av autismspektrumtillstånd, i denna bok har hon breddat sig och visar på hjälpmedel och strategier som kan förenkla livet och stödja vuxna med psykiska funktionsnedsättnin...oken etc. etc.Arbeta med Asperger syndrom.

Gunilla Gerland.             Pavus 2010.

 

Boken ger både nybörjare och oss som arbetat länge med autism en möjlighet att bli bättre på det som författaren kallar hantverket att förstå, bemöta och att vara till hjälp för människor med Aspergers syndrom.Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet - om annorlunda barn.

Bo Heilskov- Elvén.      Studentlitteratur 2012.

 

De flesta människor klarar sig bra i livet. De skaffar sig utbildning och jobb, får barn och blir gamla utan större svårigheter. Den här boken handlar inte om dem, utan om de personer för vilka livet innebär hårt arbete. En del av dem får diagnoser som Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom, en del beskriver vi som ouppfostrade eller psykiskt sårbara. Vad de har gemensamt är att de misslyckas med saker som andra inte har några problem med.


HANTERA UTVÄRDERA FÖRÄNDRA

Bo Heilskov Elvén o Anna Sjölund       Natur o Kultur 2018


Autonomistödjande pedagogik gör det som sker begripligt. Tydlig och bra bok som visar och förklarar både ett lågaffektivt arbetssätt och ett pedagogiskt bemötande.


SCENER UR HJÄRTAT

Beata o Malena Ernman, Greta o Svante Thunberg. Polaris 2019


Hur det kan vara att leva med diagnoser. Hur det kan bli något positivt när kraften används på ett bra sätt, i denna familj ett ställningstagande för miljön.